Основни изисквания към документацията за Добри Практики

 

Добрите практики  са документация, която се състои от програми (процедури), които имат за цел да обобщят правилата в различните стадий на дейноста; инструкции, чрез които заетите лица в дейността продобиват ясна представа какво и как трябва да бъде извършено; документация- писмени документи, който се попълват в процес на дейността и отразяват прилагането на Добрите практики на практика.

Моля, обърнете внимание на изискванията, посочени по-долу. Използвайте информацията само като ръководство. Моля не копирайте този документ без да се съобразите със спецификата на Вашата дейност.

 

Програма по Добри Практики

Основни изисквания

Входящ контрол и проверка на доставчиците

При проверка от страна на контролните органи провяряващите трябва да могат да проследят всички суровини (включително опаковки), използващи се в обекта. Трябва да има наличен дневник за входящ контрол, включващ дата, доставчик, прието к-во, срок на годност, подпис на приелия суровините.

Обучение на работещите в обекта

Всеки, който при извършване на дейности, които засягат безопасността на продуктите трябва да бъде компетентен да извършва дейността си. Доказателство за това трябва да се покаже, чрез обучение, професионален опит или квалификация.

Договори с други фирми

Довогор с фирма за трудова медицина (при наличие на нает персонал), както и договор за ДДД обработка (при производствени обекти) трябва да бъдат налице, за да се предотврати замърсяване на продукти или производствени зони.

Борба с вредителите

Програма за контрол на вредителите трябва да бъде на място, за да се намали риска от заразяване. Добра хигиенна практика, д-ор с фирма трябва да бъдат осигурени с цел намаляване на риска от поява на вредители.

Инструкции за работа

Фирмата трябва да работи с документирани процедури и /или инструкции за работа, които гарантират производството на безопасен и законосъобразен продукт с желаните характеристики за качество, в пълно съответствие с HACCP плана.

Доставка

Превозните средства и контейнери, използвани за транспортиране на продукти не трябва да представляват риск за безопасността или качеството на продуктите.

Проследимост и изтегляне/бракуване на храните от пазара

Системата трябва да бъде такава, че всички суровини, продукти (включително и опаковки) да могат да бъдат проследени от доставчика през всички етапи на обработка и изпращане до клиента, както и проследяването от клиента обратно към доставчиците на суровини).

В случай на продукт, опасен за човешкото здраве, фирмата трябва да има разработена инструкция/процедура за проследяване на продуктите, която се следва за изтегляне на продукт от пазара. Фирмата трябва да притежава и достатъчно пълна документация при проблем с даден продукт например да се намери например доставчика за дадена суровина.

Документация

Документацията трябва да е актуална. Ако има повече версии на един документ, то трябва да има система за водене и подредба, като са налични най-новите версии на документацията.

Вътрешни проверки и несъответствия

При проблем с продукта (безопасност, качество) трябва да се прави проверка на производствения процес и това да се документира. Процедурите трябва да конкретизират необходимите действия за установяване и премахване на основната причина за несъответствия. Всички корекции се записват, тази информация е необходима за целите на проследимост.

Оплаквания от клиенти

Оплакванията на клиенти трябва да се съхраняват и анализират с цел да се намалят в бъдеще повтарящи се проблеми с продукта.

Микробиологични анализи

Редовна проверка на продуктите (на 3, 6, 9 месеца) чрез провеждане на на микробиологични анализи в акредитирана лаборатория са от съществено значение, за да се потвърди безопасността на продуктите.

Поддръжка  на оборудването

Една ефективна програма за техническо обслужване на машини и съоръжения трябва да бъде на място, за да се избегне замърсяване и намаляване на вероятността от аварии.

Оборудване, почистване и поддръжка

Оборудването следва да е такова, че при контакт с храни да се улесни почистването му, дезинфекцията и поддържането.

Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване

Оборудването, както и програмата да почистване и производствените кътове трябва да са така разпределени, че да няма пряк контакт с храни от различни групи (напр. месо и зеленчуци), което цели предотвратяване на замърсяванията (т.е.физични, химични,  микробиологични опасности и алергени)

Почистване и дезинфекциране

Добра хигиенна практика следва да се гарантира, че оборудването и помещенията се поддържат по такъв начин да се сведе до минимум замърсяването. Инструкции/процедури трябва да бъдат разработени, за да наблюдава в обекта пригодността и ефективността на почистване и дезинфекциране.

Хигиена на персонала и поддържане на работните кътове

Хигиенни процедури/инструкции за персонала трябва да бъдат разработени. Персоналът трябва е запознат с риска от кръстосано замърсяване на хранителните продукти и кои действия трябва да предприемат, за да се намали този риск. Персоналът трябва да спазва и лична хигиена.

Складиране

Съоръженията за съхранение (за суровини (включително опаковки), както и на готовите продукти трябва да са годни за целта и да не представляват никакъв риск за замърсяване.

Информация за продукта

Информация за характеристиките на продукта трябва да бъде видима за клиента (съдържа алерген:......, не е подходящ за деца под ...г.)