Принцип 1.3: Установяване на контролна мярка за всяка опасност

Какво означава това?
Контролните мерки са действия и / или дейности, които са предприети за предотвратяване, отстраняване или намаляване на появата на опасност, която сте определили.

Как се постига този етап?
Само значими опасности (т.е. тези, които по-горе виe определихте като значими) ще бъдат изследвани за този етап.

За всяка значима опасност действия и / или дейности, трябва да бъдат предприети, за да се предотврати, отстрани или намали опасността до приемливо ниво (записи).

Контролни мерки често се бъркат с мониторинг.
Мониторинг се извършва, за да се провери, че въведената контролната мярка за опасността работи. Това са определенията за "Контролна мярка" и "Мониторинг", за да ви помогнат да разберете разликата:

Контролна мярка: Всяко действие и / или дейност, която може да се използва за предотвратяване или отстраняване на рисковете за безопасността на храните или за свеждането й до приемливо ниво.

Мониторинг: Провеждане планирани наблюдения или измервания, за да се прецени дали ККТ е под контрол.
- Може да бъде необходима повече от една контролна мярка да се управлява ефективно конкретна опасност (например няколко Процедури от Добрите практики могат да докажат конторола върху една стъпка от работния процес).
- Една контролна мярка може да управлява повече от една опасност (например температурата на олиото и времето за пържене може да бъде ефективна контролна мярка за намаляване на Salmonella and Campylobacter).