Принцип 6: Верификация/проверка

Проверката е принципът, който потвърждава, че НАССР планa, ако е последoвателен, в обекта ще ще произвеждат безопасни храни.

Как се постига този етап?
Принцип 6 Проверка е разделен на три части
1. Валидиране - "Дали НАССР плана гарантира безопаснно произвеждане на храната"?
2. Верификация - "HACCP плана работи ли в действителност"?
3. Проверка - "Всички в НАССР плана попълнено ли е"? Валидиране Доказателства, че елементите на HACCP плана са ефективни.

Преди прилагане на HACCPа съдържанието на плана трябва да бъде валидирано, за да се гарантира, че планът ще осигури производството на безопасна храна.

Основният акцент е да се гарантира, че идентифицираните опасности са пълни, точни и имат подходящи проверки на място (управлявани са ефективно) т.е. потвърждение, че ККТ са правилно идентифицирани и да гарантират безопасна храна.

Дейностите по валидиране могат да включват:
- тестване на оборудване / машини

Други области, в които могат да бъдат получени в подкрепа на изследване за валидиране включват:

преглед на документи

законодатеството, че планът HACCP отговаря на законовите изисквания, по отношение на безопасността на храните. добри практики в сектора

Осигурете персонал, извършващ дейностите, които имат подходяща квалификация, обучение и опит, т.е. те са компетентни да поемат дейността по валидиране.

Дейности по верификация/Проверка са

Прилагането на методи, процедури, тестове и други оценки, в допълнение към мониторинг за определяне на текущото съответствие с плана HACCP.
​​​​​​​
В зависимост от вида на продукта и мащаба на дейностите по проверка на бизнес може да включва:
- Вътрешни одити
- Външни одити на доставчиците
- Предприемане на химични или микробиологични проби и изследвания
- Анализ на обратна връзка от клиентите, включително оплаквания
- Тестване в лаборатория на суровини или краен продукт
- Гарантиране, че разбработените Добри Практики от системата за самоконтрол са под контрол
- Гарантирането, че служителите, които извършват дейностите по проверката, имат подходяща квалификация, обучение и опит, т.е. те са компетентни да поемат дейността на проверка