Принцип 7: Документация и записи

Ефикасно и точно водене на отчетност е от съществено значение за прилагането на HACCP системата.

Как се постига този етап?
Може да се наложи да се покаже, че сте взели всички разумни предпазни мерки, за да произвеждате безопасна храна. Демонстрирайки, че принципите на HACCP са били приложени правилно, както се изисква по закон и че документацията се поддържа, може да предоставите доказателства за надлежна проверка в случай на правни действия.

Какво да се помисли по отношение на документацията

- Какви записи трябва да се пазят?
- Как те да бъдат съхранени - например хартиен носител, електронен?
- Къде са документите, които се съхраняват?
- Колко дълго записите да се пазят?
- Кой е отговорен за записите?
- Кой се нуждае от чести достъп до записите?

Примери за документация

- HACCP планът
- Списък на опасностите и подробности за анализа на опасностите
- определяне на ККП
- определяне на критичната граница
- Обучение за анализ на нуждите
- например стандартни оперативни процедури, процедури за корективни действия
- инструкции за работа
- Примери за записи
- дейности по мониторинг на ККТ
- Отклонения и свързаните с тях коригиращи действия
- проведени процедури по проверка
- Промяна в HACCP плана
- Предприето обучение
- доклади визуална проверка
- документация по производствения процес (попълване на производствен дневник)