Въведение в Моят HACCP

Всеки бизнес с храни има задължението да осигури безопасността на произведената от него храна. В допълнение, европейското законодателство поставя  задължение на бизнес операторите на храни да въведат, прилагат и поддържат постоянни процедури, основани на анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР).

Има седем принципа, които са в основата на HACCP системата, представени по-долу:
-    Aнализ на опасностите
-    Определяне на Критични Котролни Точки
-    Критични лимити
-    Мониторинг на ККТ
-    Установяване на коригиращи действия при нужда
-    Проверка на HACCP системата
-    Документация на процедурите и записи от тях

HACCP  проучването е част от документацията, която се изисква от контролните органи. HACCP плана се подкрепя от документация по Добри Практики (Виж статия Основни изисквания за Добри Практики). Документацията по Добри Практики трябва да е упомената къде се съхранява в обекта и какво включва.

За Mоят HACCP

Целта на Mоят HACCP е да осигури уеб базиран инструмент, който да е в
подкрепа на малки обекти за производство на храни. След попълване на цялата информация краният вариант е документ, който принтирате и съхранявате в обекта и при проверка предоставяте от контролните органи.

Подготовката на ефективна система за управление безопасността на храните на базата на HACCP принципи отнема известно време, но това е ценна инвестиция в съответствие с законодателните изисквания.
Въвеждането на информацията за направата на Вашия HACCP план ще отнеме повече от няколко дни. Системата е направена по начин, че да може безпроблемно да съхраните онлайн Вашата документация до момента, в който при удобно за Вас време решите да продължите.
Инструментът Mоят HACCP Ви води през всички етапи на HACCP плана като Ви предоставя и помощна документация за всеки от етапите.

Подготовка за HACCP проучване

Преди да започнете със съставянето на Вашия НАССР план е най-добре да проучите някои от следните моменти:
•    Списък с имената на служителите и техните квалификации
•    Списък на всички съставки и съответни доставчици, които искате да бъдат включени в HACCP плана
•    План на производствения процес

Организиране на HACCP проучването

Преди началото на Mоят HACCP имайте предвид следното:
-    Кои продукти и процеси искате да бъдат обхванати в цялостния HACCP план? (Напр. цялостният НАССР план обхваща всичко от суровини до достигането на продукта до крайния клиент)
Mоят HACCP е проектиран като общ инструмент с оглед на широкия спектър от бизнес оператори на храни и разнообразие на хранителни стоки и производствени процеси.

Отговорност на бизнесите

Първостепенна отговорност за системата за управление на безопасността на храните НАССР се носи от самия бизнес на храна.  
Инструментът е създаден, за да води бизнесите в процеса на създаване на документацията, като ги насърчава да мислят за собствения си процес поетапно и да вземат информирани решения, съобразявайки се със спецификите на бизнеса си.
Разделът Помощ съдържа насоки относно информацията, която трябва да съдържа всеки от етапите от HACCP плана. Моят HACCP е насочен към малки предприятия за производство на храни, считани за тези с по-малко от 10 служители.

Различните етапи в подготовката на HACCP документацията.

HACCP документацията се състои от подготвителни етапи от A до H, последвани от 7те принципа на НАССР. Можете да получите достъп до всяка част на инструмента. Силно препоръчително е да се работи последователно следвайки стъпките на инструмента.

Крайният вариант на документацията

След попълване на цялата информация краният вариант е документ, който принтирате и съхранявате в обекта и при проверка предоставяте на контролните органи.

Все пак, това е документираната част от плана, описващ контрола, който осъществявате във Вашия обект, който контрол трябва да се прилага наяве. Системата трябва да се използва, преразглежда когато има промяна в производствения процес, както и да се актуализира.

​​​​​​​Ако е необходимо да промените след известно време вече създадения от Вас НАССР план (напр. да добавите нови продукти, процеси, методи на преработка), трябва само да влезете отново в Mоят HACCP, да отворите съхранената документация, да промените и след това да отпечатате още веднъж крайния документ.